Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacı ile düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince yapılmaktadır.

A . VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda elde edilebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK' da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

B. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; varlık yönetim hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere;

a) Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin İK politikalarına uygun şekilde İK operasyonlarının yürütülmesi,

b) Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçlarıyla; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar,

c) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, MASAK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar, finans kuruluşları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve mevzuatın izin verdiği diğer faaliyet konularını gerçekleştirmeye yönelik ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi,

d) Şirketimiz tarafından yürütülen satış ve satış sonrası operasyonlar,

e) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen operasyonlar,

f) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen satın alma operasyonları, takip ve tahsilat işlemlerinin yapılması,

g) Mevzuat, BDDK, TBB Risk Merkezi, SPK, MASAK, KKB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasına yönelik yürütülen operasyonlar, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

C. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, destek hizmeti aldığımız gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Genel Müdürlük, müşteri görüşmeleri, Çağrı Merkezi ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz üzerinden yapılan dijital başvurular, varlık yönetim işlemleri, internet sitemiz, sosyal medya, adli kayıtların taranması, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler v.b. diğer kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında md.5/2/c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli olması, md.5/5/ç veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, md.5/2/e bir hakkın tesisi ve kullanılması amacıyla veya md.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde bu Aydınlatma Bildirimi'nin (B) ve (C) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN'UN 11 .MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

F. BAŞVURU SÜRECİ

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun'un 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e) Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak gerçekleştirmek istediğiniz başvurularınızı, ekte yer alan "Veri Sahibi Başvuru Formu"nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin ‘Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli / İstanbul" adresine kimliğinizi belirleyici belgeler ile şahsen elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@dunyavarlik.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı dunyavarlik@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kişisel verilerimi hangi amaçla işliyorsunuz?

Dünya Varlık, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kişisel verilerinizi işleyecektir.

Kişisel verilerimi paylaşıyor musunuz?

Kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerimi yurt dışına çıkarıyor musunuz?

Kişisel verileriniz yurt içindeki kendi sunucularımızda saklanmaktadır. Ancak WhatsApp uygulaması üzerinden alınan açık rızanız kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, adı geçen uygulamanın yurt dışından hizmet veren bir uygulama olması sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir.

Açık rızamı almadan nasıl sms yolluyorsunuz?

Şirketimiz tarafından gönderilen iletiler elektronik ticaret kapsamında olmayıp yasal olarak kredi sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Bu sebeple açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKAMIZ

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ("Dünya Varlık" veya "Şirket") olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Dünya Varlık Kişisel Verilerin Korunması Politikası ("Politika") ile Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate alınan ilkeler ortaya konulmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") kapsamında, Dünya Varlık "veri sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili olarak mevzuatta yer verilen genel ilkeler ile şartları karşılar ve kişisel verilerin Anayasa'ya ve KVK Kanunu'na uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket eder.

Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olması Dünya Varlık, KVK Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işler, veri sahiplerine karşı "şeffaflık" ilkesini benimser ve kişisel veri sahiplerine bilgilendirmede bulunur. Bilgilendirmede, açıklık ve dürüstlük esas alınır, toplanan kişisel verilerin kullanım amacı hakkında net bilgi verilir ve veriler bu çerçevede işlenir. Kişisel verinin, herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın, veri sahibi üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet verecek şekilde kullanılmaması esastır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması Dünya Varlık, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar.

Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme Dünya Varlık, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun olarak toplar ve işler. Kişisel verileri, yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde işler.

Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması Dünya Varlık, işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınır. Bu çerçevede, veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi esastır.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme Dünya Varlık, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. Süre bittiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.